Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Duurzaam Wapz en op alle met Duurzaam Wapz aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van
toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Duurzaam Wapz is ingestemd.

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Duurzaam Wapz in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Duurzaam Wapz is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

1.6 Duurzaam Wapz behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Duurzaam Wapz is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; – een offerte door de Koper is getekend en door Duurzaam Wapz ontvangen ingeval door Duurzaam Wapz een op naam gestelde offerte is uitgebracht; – de potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Duurzaam Wapz via elektronische weg heeft verzonden en deze data door Duurzaam Wapz is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Duurzaam Wapz herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Duurzaam Wapz de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Duurzaam Wapz komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Duurzaam Wapz gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Duurzaam Wapz garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die eventueel ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om een overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Duurzaam Wapz, zijn voor risico van de Koper.

2.9 Bij annulering van een overeenkomst door Koper zijn door Koper de volgende bedragen aan Duurzaam Wapz verschuldigd: 15% van de hoofdsom na 3 dagen bedenktijd vanaf datum overeenkomst, na communicatie van de installatiedatum 50% van de hoofdsom en na 14 dagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden 80% van de hoofdsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald.Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Duurzaam Wapz in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Duurzaam Wapz worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Duurzaam Wapz gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: – vooruitbetaling door middel van een giro- of bankoverschrijving, de bestelde goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling; – aanbetaling bij bestellingen waarvoor een levertijd geldt van meer dan 2 weken of bij bestellingen ter waarde van meer dan € 1000,-. In de praktijk geldt dit vooral bij de grotere producten/systemen zoals bij zonneboilersystemen of zonnepaneelsystemen. Het resterende bedrag dient dan of voor bezorging (liefst elektronisch via internetbankieren) of contant tijdens het afhalen te worden voldaan. Hierover is voorafgaand overleg mogelijk; – op rekening (betaling binnen 3 dagen na ontvangst factuur / goederen), alleen in samenspraak met Duurzaam Wapz en niet via de internetsite; Duurzaam Wapz kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Duurzaam Wapz een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten van welke aard dan ook, die Duurzaam Wapz als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en nooit meer dan de maximaal toegestane incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Duurzaam Wapz bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.6 Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Duurzaam Wapz zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Duurzaam Wapz toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Duurzaam Wapz. daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is Duurzaam Wapz niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Duurzaam Wapz ernaar om bestellingen binnen vijf werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 90 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 75 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voor sommige producten, met name de zonnepaneelsystemen, gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van de actuele wereldwijde vraag en aanbod. Duurzaam Wapz zal veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Duurzaam Wapz kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Duurzaam Wapz streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen per e-mail of telefonisch aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen.

5.5 Leveringen kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

5.6 Bij leveringen op de waddeneilanden en in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele manco’s of beschadigingen direct te melden. Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende vervoerder te worden gemeld. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Retourneren / Herroepingsrecht

7.1 De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepings-termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop koper, of een door koper aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Na het herroepen heeft de koper nog een periode van 14 dagen om de producten te retourneren.

7.2 Ingeval van diensten (waaronder installatie van de zonnepanelen) verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

7.3 Nadat koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht ontvangt zij alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. 

7.4 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
– Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, waarbij de consument erover is geïnformeerd dat hij bij volledige uitvoering niet langer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zoals (voorbereidende werkzaamheden betreffende) de installatie van zonnepanelensystemen.
– Producten die naar uw specifieke situatie gemaakt zijn, zoals zonnepanelensystemen.
– Zakelijke klanten. 


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Duurzaam Wapz is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Installatie en montage

9.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Duurzaam Wapz wordt uitgevoerd. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat in gegeven omstandigheden een goed rendement behaald kan worden. Eventuele graaf- en  breekwerkzaamheden en het boren door verdiepingsvloeren vallen niet onder de standaard installatiewerkzaamheden. Deze kunnen eventueel in overleg als meerwerk worden uitgevoerd.

9.2 De Koper is jegens Duurzaam Wapz verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval van het verrichten van diensten door Duurzaam Wapz in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a) het personeel van Duurzaam Wapz c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Duurzaam Wapz dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat Duurzaam Wapz tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

9.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Duurzaam Wapz of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Duurzaam Wapz geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Duurzaam Wapz hiervan tijdig in kennis te stellen.

9.5 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Duurzaam Wapz doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.

9.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

9.7 Bij Oplevering controleert de Koper de producten en de Installatie. De Koper accepteert de (op)levering van de producten en installatie door ondertekenen van het opleverformulier.

9.8 Als voor monitoring van de producten een verbinding met internet nodig is, doet Duurzaam Wapz haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert Duurzaam Wapz gedurende maximaal een half uur controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de overeenkomst. In overleg kan de Koper daarvoor met Duurzaam Wapz een aparte afspraak maken.

9.9 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

9.10 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

9.11 Duurzaam Wapz spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Duurzaam Wapz is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

9.12 Duurzaam Wapz zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

9.13 Indien er sprake is van meerwerk is Duurzaam Wapz gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Duurzaam Wapz. aan koper worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Duurzaam Wapz.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Voor door Duurzaam Wapz geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze regeling voor de consumentKoper nadelig is in vergelijking met de rechten die de consumentKoper jegens Duurzaam Wapz kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.

10.2 Duurzaam Wapz. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Duurzaam Wapz. Duurzaam Wapz is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.3 De aansprakelijkheid van Duurzaam Wapz voor schade zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Duurzaam Wapz of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10.5 De Koper is gehouden Duurzaam Wapz te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Duurzaam Wapz mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10.6 Het is mogelijk dat Duurzaam Wapz op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Duurzaam Wapz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Duurzaam Wapz niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Duurzaam Wapz, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duurzaam Wapz, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Duurzaam Wapz zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

13.2 Duurzaam Wapz neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 14. Klachtenregeling 
14.1 Duurzaam Wapz beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Duurzaam Wapz binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Een klacht schort de verplichtingen van Duurzaam Wapz en koper niet op.

14.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Duurzaam Wapz, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Duurzaam Wapz of overeenkomsten gesloten met Duurzaam Wapz worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 15. Diversen

15.1 Duurzaam Wapz streeft ernaar om de door haar ontvangen emails uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden.